Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Các trường hợp công ty cổ phần được phép giảm vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Pháp luật cho phép công ty cổ phần được giảm vốn trong một số trường hợp. Văn phòng tư vấn Blue Nghệ An xin gửi đến quý vị các trường hợp công ty cổ phần được phép giảm vốn điều lệ cụ thể như sau.

dl1

Nguồn Internet

Điều kiện để giảm vốn đối với công ty cổ phần:

– Giảm vốn do cổ đông đăng ký mua không góp đủ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn góp vốn

– Trường hợp này các cổ đông chưa thanh toán vẫn phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đăng ký mua nhưng chưa góp đủ nếu có thiệt hại xảy ra (Điều 112 Luật doanh nghiệp 2014)

– Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông (Điều 129 Luật doanh nghiệp 2014)

– Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty (Điều 130 Luật doanh nghiệp 2014)

– Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông

– Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

Thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần:

Trường hợp 1: Giảm vốn do cổ đông không góp đủ

  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông
  • Thông báo giảm vốn ghi rõ lý do
  • Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản ủy quyền

Trường hợp 2: Giảm vốn do yêu cầu mua lại cổ phần của cổ đông

– Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

– Công ty có quyền mua lại dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc có thể là toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau:

  • Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại dưới 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được bán trong 12 tháng.
  • Công ty có thể mua lại cổ phần của mỗi cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty.
  • Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Với cổ phần phổ thông, giá mua lại phải thấp hơn hoặc bằng giá thị trường tại thời điểm mua lại. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định thì giá mua lại phải cao hơn hoặc bằng giá thị trường.
  • Cổ đông đồng ý bán cổ phần phải gửi chào bán cổ phần bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

-Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

  • Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của các cổ đông cũng làm giảm vốn điều lệ ở công ty cổ phần. Các cổ đông công ty sẽ tiến hành biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty; có thể là thay đổi quyền của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty, có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.
  • Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của các cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Trường hợp 3: Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần theo quyết định của công ty:

– Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

– Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán (do đại hội đồng cổ đông quyết định).

– Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua

Trường hợp 4: Giảm vốn công ty cổ phần do hoàn trả vốn góp cho cổ đông:

Trên đây là các trường hợp công ty cổ phần được phép giảm vốn điều lệvăn phòng tư vấn Blue Nghệ An tổng hợp chia sẻ với quý vị. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các quý vị đang quan tâm đến vấn đề này. Nếu quý vị còn thắc mắc hãy liên hệ với văn phòng luật sư chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận