Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

1.Trường hợp hóa đơn chưa xé khỏi cuống

Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

2.Trường hợp hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống.

TH1. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa kê khai thuế:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ thì người bán và người mua:

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai

– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ hóa đơn đã lập sai. Các bạn nên kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình.

– Lập hóa đơn mới

TH2. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải:

– Lập biên bản điều chỉnh nội dung đã viết sai hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.

– Lập hóa đơn điều chỉnh: Trên hóa đơn điều chỉnh viết rõ nội dung đã viết sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh

Lưu ý: Tại kỳ kê khai lập hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

– Bên bán hàng hóa tại đơn điều chỉnh đó vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng (0)).

Cách xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế 1

Lưu ý: Từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 TT 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai xót về địa chỉ người mua, tên nhưng viết đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại điều 20. Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận