Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1, Người đại diện theo pháp luật cũ[1]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………… Giới tính: …………………….

Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………… /……. /……….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: …………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………. /……. /……….. Nơi cấp: ……………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ……………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………. /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: …………..

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi[2]:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………..

Chức danh: ……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………… /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: …………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………………………..

Ngày cấp: ……………………. /……. /……….. Nơi cấp: …………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): …………………………….

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ………….. /……. /……….. Ngày hết hạn: ………. /……. /……. Nơi cấp: ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Quốc gia: ………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………… Fax: ……………

Email: …………………………………………………………. Website: ………………………………….

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………..
– ………………..
– ………………..
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/
CHỦ TỊCH CÔNG TY/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)3

[1], 2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận