Không thể có nền kinh tế lớn khi thiếu những thương hiệu nổi tiếng