Văn phòng tư vấn quản lý công ty tại Nghệ An  - Thủ tục thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp ở Nghệ An Thành lập công ty tại Vinh  - Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An  - Dịch vụ Thành lập công ty ở Nghệ An

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH năm 2020

Trong suốt quá trình hoạt động của 1 doanh nghiệp, việc thay đổi một số nội dung trên giấy phép kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại là vấn đề thường gặp ở tất cả các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp gặp khó khăn với các thủ tục pháp lý do không có kinh nghiệm… dẫn đến tốn nhiều thời gian và chi phí không cần thiết. Trong bài viết này tư vấn Blue xin tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH năm 2020 như sau:

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Nội dung điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) năm 2020 có những thay đổi cơ bản dựa trên các quy định pháp luật mới nhất. Tư vấn Blue xin chia sẻ mẫu điều lệ công ty TNHH bản mới nhất cùng các hướng dẫn về thủ tục thay đổi điều lệ công ty TNHH để cộng đồng doanh nghiệp tham khảo

Thủ tục thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm hai nội dung bạn cần biết:

Thứ nhất là thẩm quyền thông qua việc thay đổi điều lệ của công ty TNHH: Theo đó Chủ tịch công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có thẩm quyền thay đổi điều lệ công ty. Do đó khi sửa đổi, bổ sung doanh nghiệp cần tổ chức cuộc họp và ban hành quyết định của các cơ quan này thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thứ hai là về mặt hình thức của điều lệ công ty sau khi thay đổi thì căn cứ khoản 3 điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014: “Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;

b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.”

Như vậy điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung cần có đủ các chữ ký của các đối tượng đã nêu để đảm bảo giá trị pháp lý.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH năm 2020

– Doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp. Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ của Công ty tư vấn Blue về thay đổi đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi tên công ty.
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở.
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi vốn điều lệ.
  • Tư vấn điều kiện, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi người đại diện theo pháp luật.
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
  • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để chuyển nhượng vốn, thay đổi tỷ lệ sở hữu vốn trong công ty.
  • Tư vấn các thủ tục sau thay đổi đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
  • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận