Thủ tục thành lập chi nhánh và quy định về các loại thuế